OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují práva a povinnosti mezi ANNET YKS s.r.o., místem podnikání Spodní 671/4, 625 00 Brno, IČ: 14329948, email: info@annetx.com (dále jen "prodávající") na straně jedné a kupujícími na straně druhé, týkající se prodeje zboží prostřednictvím on–line obchodu umístěného na internetové adrese www.annetx.com (dále jen „Internetový obchod“).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího. 

1.2 Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách Internetového obchodu je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

2.2 Internetový obchod obsahuje informace o prodávaném zboží, a to včetně uvedení ceny. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vyjma nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Stránky Internetového obchodu obsahují informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách Internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku), způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“). Doručením tohoto potvrzení prodávajícího je kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

2.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 

3. Cena zboží a platební podmínky 

3.1 Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy (dále jen „kupní cena“) může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 

 • číslo bankovního účtu (pro platbu v Kč): 6041686309/0800
 • číslo bankovního účtu pro platby v Eurech: IBAN: CZ41 0800 0000 0022 1192 5213, SWIFT/BIC: GIBACZPX

3.2 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby určeného prodávajícím v potvrzení objednávky (viz bod 2.3). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že si kupující zvolí bezhotovostní způsob platby, je uhrazení celé kupní ceny podmínkou odeslání zboží.  Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dál jen „občanský zákoník“) se nepoužije.

3.3 Kupující může zvolit způsob platby kartou prostřednictvím služby ThePay.cz, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle platbu na kupní cenu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. 

3.4 Pokud má kupující platný slevový kód, vloží tento kód do příslušného pole na formuláři pro odeslání objednávky. Jednotlivé slevy nelze kombinovat.  Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony.

3.5 Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celé kupní ceny a zašle jej společně se zbožím nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

 

4. Dodání zboží

4.1 Zboží bude doručeno na adresu určenou kupujícím v rámci České a Slovenské republiky způsobem dle nabídky určené prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4 Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době zvoleným přepravcem, obvykle do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím a v případě úhrady kupní ceny převodem na bankový účet prodávajícího nebo prostřednictvím služby GLS nebo Zásilkovna.cz (dle zvolené dopravy v objednávce), obvykle do 7 pracovních dnů po uhrazení kupní ceny, nejpozději však do 14 pracovních dnů.

4.5 V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od oznámení prodávajícího o nemožnosti dodání zboží.

4.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.7 Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

 

5. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Tento článek OP se užije pouze v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem (tj. osobou, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání).

5.2 Kupující – spotřebitel má právo od kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že si kupující – spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data objednání zboží, data obdržení zboží a čísla účtu pro vrácení kupní ceny. Odstoupení od kupní smlouvy kupující – spotřebitel zašle na adresu sídla prodávajícího (ANNET YKS s.r.o., Spodní 671/4, 625 00 Brno) nebo na e-mailovou adresu prodávajícího: info@annetx.com

 Pro oznámení o odstoupení může kupující – spotřebitel užít vzorové oznámení (ke stažení ve formátu .pdf zde).

Adresa pro doručování reklamací/výměny zboží je Ondřej Šlemín, Podolská 90/5, Praha 4 - Podolí. 

Pokud potřebujete zboží vrátit nebo vyměnit za jiné, prosíme nejdříve o kontaktování na emailu info@annetx.com
- Následně zboží zabal podobně jako když ti přišlo a objednej dopravu kurýrem GLS (klikni sem).
- Kurýr pro zásilku přijede a označí ji štítkem (ten si přiveze). 
- GLS s námi spolupracuje a zaručuje 100% spoleh s vyzvednutím (není potřeba nikam chodit) a dodáním do druhého dne od odeslání, navíc je služba levnější než pošta. 

Adresa a kontakt pro kurýra jsou
Podolská 90/5, Praha 4,info@annetx.com

Jakmile balíček dorazí a zboží bude v pořádku, posíláme peníze zpět stejnou platební metodou jako v objednávce.

5.3 Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu ( např. autorský podpis zboží  s věnováním), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal.

5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.2 OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to na doručovací adresu Ondřej Šlemín, Heřmanova 1120/7, 170 00 Praha. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím – spotřebitelem bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu – spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny. Na kupní cenu, která má být kupujícímu – spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.2 OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícími odeslal.

5.6 Kupující – spotřebitel má právo na vrácení finančních prostředků na dopravné pouze v nejnižší nabízené výši. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.7 Do doby převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím – spotřebitelem.

 

6. Práva z vadného plnění

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí.

6.2 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vady u prodávajícího. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží. V případě uplatnění vad kupující vždy nejdříve kontaktuje prodávajícího e-mailem na: info@annetx.com a následně zašle vadné zboží prodávajícímu na adresu - Podolská 90/5, Praha 4, 14700. Kupující vždy pořídí fotodokumentaci zboží před odesláním zboží prodávajícímu.

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran 

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2 V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

7.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.4 Obsah, nacházející se na stránkách Internetového obchodu, tvoří duševní vlastnictví prodávajícího. Nikdo není oprávněn užívat obsah (zejména texty, fotografie, videa, loga, ochranné známky, nebo jiné předměty ochrany) mimo rozhraní internetových stránek bez výslovného písemného svolení prodávajícího, v opačném případě může dojít k zásahu do práv prodávajícího nebo třetích osob.

 

8. Ochrana osobních údajů

  1. Ustanovení tohoto článku se vztahuje pouze na kupující, kteří jsou fyzickými osobami.
  2. Prodávající provádí zpracování osobních údajů kupujícího (jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně další údaje poskytnuté prodávajícímu), neboť je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy a dále provádí zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího.
  3. Správcem osobních údajů kupujícího je prodávající (ANNET YKS s.r.o., místem podnikání Spodní 671/4, 625 00 Brno, IČ: 14329948).
  4. Právním základem zpracování osobních údajů kupujícího je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
 • splnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím nebo pro provedení opatření prodávajícím před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • splnění právních povinností, které se na prodávajícího vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených prodávajícími obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
  1. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění kupní smlouvy, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření prodávajícím před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností prodávajícím. Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
  2. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
  3. Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro prodávajícího technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. 
  4. Příjemci osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak prodávajícímu ukládají obecně závazné právní předpisy. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  5. Za podmínek stanovených v nařízení má kupující právo požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost osobních údajů.
  6. Pokud se kupující domnívá, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má kupující mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího splnit.

 

9. Zasílání obchodních sdělení, Cookies

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou činností prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího.

9.2 Prodávající shromažďuje při každé návštěvě internetových stránek přenosová data návštěvníka (IP adresa, odkazující URL, prohlížeč, platforma, čas návštěvy, provedené hledání, navštívené stránky), jestliže s tím návštěvník vysloví souhlas. Internetové stránky používají „cookies“, jejichž povolení je v dispozici návštěvníka.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3 Prodávající upozorňuje, že informace na stránkách Internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10. 4 Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: Podolská 90/5, 147 00, Praha 4, email: info@annetx.com 

10. 5 Znění OP může prodávající měnit či doplňovat, změna OP se nedotkne již uzavřených smluv.

10.6 Tyto OP nabývají účinnosti dnem 27.11.2020

V Praze dne 27.11.2020

 

 

Zpět do obchodu